Home ข่าวการเมือง วันอาทิตย์ที่ 20 นี้ เลือกตั้ง อบจ. ต้องไปใช้สิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 20 นี้ เลือกตั้ง อบจ. ต้องไปใช้สิทธิ์

by admin
วันอาทิตย์ที่ 20 นี้ เลือกตั้ง อบจ. ต้องไปใช้สิทธิ์ yamashitataroข่าวสังคม

วันอาทิตย์ที่ 20 นี้ เลือกตั้ง อบจ. ต้องไปใช้สิทธิ์

ย้ำวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้ ต้องทำตัวให้ว่างแล้วไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบจ. ส่วนใครที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ต้องแจ้งให้ทางการทราบ เพื่อมิให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมือง

วันอาทิตย์ที่ 20 นี้ เลือกตั้ง อบจ. ต้องไปใช้สิทธิ์

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ต้องมีเหตุดังนี้

 • มีธุระส่วนตัวเร่งด่วนที่ต้องไปทำในวันเลือกตั้ง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 • ป่วย ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้
 • พิการหรือทุพพลภาพ หรือมีอายุมากไม่สามารถที่จะเดินทางได้
 • อยู่นอกราชอาณาจักร
 • มีที่อยู่หางไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 ก.ม.
 • ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกเขตเลือกตั้ง
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้และได้แจ้งเหตุไว้แล้ว

สำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ จะต้องถูกจำกัดสิทธิ์ ดังนี้

 • จะหมดสิทธิ์ในการสมัครเป็น ส.ส. หรือ ส.ว.
 • หมดสิทธิ์สมัครเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
 • หมดสิทธิ์ในการเข้าชื่อถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 • หมดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทางการเมื่อ หรือข้าราชการการเมือง
 • หมดสิทธิ์ดำรงตำแห่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในตำแหน่งอื่น

หมายเหตุ : การถูกจำกัดสิทธิ์ มีระยะเวลาครั้งละ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งในในแต่ละครั้ง

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 • ให้ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อในบัญชีลำดับการเลื่อกตั้งที่ได้ประกาศไว้เป็นการล่วงหน้า ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
 • ให้ยื่นหลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้) หรือบัตรที่เป็นหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อ หรือประทับลายหัวนิ้วมือในบัญชีเลือกตั้ง
 • รับบัตรเลือกตั้ง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง แล้วรับบัตรเลือกตั้ง เพื่อเข้าสู่ที่เลือกตั้งที่ทางการจัดไว้ให้
 • ให้ทำเครื่องหมายกากบาทที่หน้าช่องหมายเลขผู้ที่ต้องการเลือก โดยให้ทำเครื่องหมายกากบาท X เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำเครื่องหมายอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหากไม่ประสงค์เลือกผู้ใด ก็ให้ทำเครื่องหมายไม่ประสงค์เลือกผู้ใดในช่อง ไม่เลือกผู้ใด และให้พับบัตรตามรอยพับเดิมใส่ลงในกล่องเลือกตั้งที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ณ หน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเลือกตั้ง อบจ. ที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ หวังว่าคนไทยทั้งที่มีสิทธิ์ และยังไม่มีสิมธิต้องเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ไม่เฉพาะการเลือกตั้ง อบจ. ที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับการเลือกตั้งในทุกระดับในบ้านเราได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม. เลือกตั้งผู้แทนประชาชน หรือ ส.ส. ทั่วประเทศ หรือแม้แต่การเลือกตั้ง ส.ว. ถ้าต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ

ข่าวการเมือง

You may also like

Leave a Comment